Эълонлар ва янгиликлар

08.06.16«УЗБЕКЭНЕРГО» АЖ «Андижон Худудий Электр Тармоклари Корхонаси» АЖ Жамият Бош директори лавозимига ТАНЛОВ эълон килади Узбекистон Республикасининг «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларларнинг хукукларини химоя килиш тугрисида»ги Конун, Узбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 24 апрелдаги ПФ-4720 сонли «Акциядорлик жамиятларида замонавий корпоратив бошкарув услубларини жорий этиш чора-тадбирлари тугрисида»ги Фармони ва Андижон ХЭТК Уставига асосан Бош директор лавозимига танлов Эълон килади. Танловга Узбекистон Республикаси ва танловга иштирок этиш хохиши булган чет эл фукаролари таклиф этилади. НОМЗОДЛАР УЧУН ТАЛАБЛАР: - Узбекистон Республикасида олий техник ёки олий мухандислик иктисодиёт институтлари маълумоти ёки Узбекистон Республикаси конунчилигига асосан эквивалент тарикасида олий деб тан олинувчи чет эл укув юртларини тугатганлик тугрисидаги гувохномага эга булган шахс; - соха буйича рахбарлик лавозимларида иш тажрибаси камида 3 йил; - ёши 30 ёшдан кам 55 ёшдан куп булмаган; -Узбекистон Республикаси конунчилиги хамда корпоратив бошкарув тизими тугрисида тулик маълумотга эга булиш; - уз ишига содиклилик, яратувчанлик, фикрлилик, ташаббускорлик; -узбек ва рус тилларини мукаммал билиши; - компьютер билан ишлашни билиши; Лавозимда иш тартиби: Иш тартиби: 6/1, доимий Соат 9-00 дан 17-00 гача. Иш доимий. Хужжатларни расмийлаштириш Узбекистон Республикаси мехнат Кодексига мувофик. Ойлик маош штат жадвалига кура. Такдим килиниши керак булган хужжатлар. 1. Танловда катнашиш учун Кузатув кенгаши номига ариза; 2. Маълумот тугрисидаги диплом ва хужжат нусхалари(нотариал тасдикланган); 3. Фукаролик паспортидан нусха; 4. Охирги иш жойидан тавсифнома; 5. Иш режалари хакида кискача маълумот; 6. Иштирокчининг шахсий варакаси. Манзил: Хужжатлар кузатув кенгашига такдим этиш учун куйидаги манзилда кабул килинади: 170 100 Андижон шахри, А.Хайдаров кучаси 53 уй «Андижон ХЭТК» АЖ Жамият Корпоратив муносабатлар булими. Хужжатлар 30 апрель 2016 йил соат 15-00 гача кабул килинади. Маълумот учун телефонлар: (0374) 2234946, (0374) 2234896 Электрон почта: andijonabt@inbox.uz Веб-сайти: andijon ХЭТК.uz