Эълонлар ва янгиликлар

17.08.16

Кун тартибида кўриб чиқилган масалалар бўйича билдирилган фикр ва мулоҳазалар ҳамда овоз бериш натижаларига кўра умумий йиғилиш

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Жамият кузатув кенгаши раисининг 2015 йил якунлари хамда жамиятни  ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги  ҳисоботи тасдиқлансин.
2. 2015 йил молиявий-хўжалик фаолияти якунлари, бизнес режа  параметрларини бажарилиши хамда жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги жамият  бош директорининг хисоботини   тасдиқлансин.
3. Жамият иш фаолиятининг 2015 йил якунлари бўйича аудиторлик ташкилотининг хулосаси тасдиқлансин.
4. Жамият тафтиш комиссиясининг 2015 йил якунлари бўйича хисоботи тасдиқлансин.
5. Жамият иш фаолиятининг 2015 йил якуни бўйича бухгалтерия балансини, фойда ва зарарлар хисоботи тасдиқлансин.
6. 2015 йил молиявий хужалик фаолияти якунлари буйича соф фойдани таксимоти ва дивиденд тулаш тартиблари куйидагича тасдиклансин:

  • заҳира фондини шакллантиришга соф фойданинг 5% ёки 111 968 650,0 сўм йўналтирилсин;
  • имтиёзли акцияларга тўланадиган дивидендларга акция номинал қийматининг 25% миқдорида (бир дона акцияга 1250 сўм) ёки 40 812 500 сўм йўналтирилсин;
  • оддий акцияларга тўланадиган дивидендларга соф фойданинг 10,05% ёки
    225 152 200,0  сўм (бир дона акцияга 130 сўм) йўналтирилсин;
  • соф фойданинг қолган қисми ёки 1 861 439 650 сўмни жамиятни ривожлантиришга ва кейинчалик устав жамғармасини оширишга йўналтирилсин.

6.1. Ушбу қарорни бажарилиши ижроия органига юклатилсин.

7. «Андижон ҲЭТК» АЖ Кузатув кенгаши аъзолигига қуйидаги таркиб сайлансин:


1

Юсупов Суннатилла Ибрагимович

«Узбекэнерго» АЖ

Бошкарма бошлиги

2

Мирзаев Алим Акрамович

«Узэнергосозлаш» УК

Директор

3

Шамсиев Хабибулла Аманович

«Узэлектртармок» УК

Бош директор уринбосари

4

Махмудов Неъмат Джуракулович

 

      «Энергосотиш» маркази    филиали

Марказ бошлиги

5

Саидназарова Нигора Абдукаримовна

«Узэлектртармок» УК

ММБ бошлиги

6

Юлдашев Рустамжон Тургунович

 Давлат ракобат кумитаси Андижон вилоят худудий бошкармаси бошлиги

Давлатнинг ишончли вакили

7

Мадакимов Гайратжон Гуломжонович

Давлат ракобат кумитаси Андижон вилоят худудий бошкармаси

Бошкарма бошлиги ўринбосари в.в.б.

8

Ўмирзакова Гулчехра Иминжановна

Давлат ракобат кумитаси Андижон вилоят худудий бошкармаси

Булим бошлиги

9

Латипов Хикматилло Абдулхамидович

Давлат ракобат кумитаси

Бошкарма бошлиги

 
8. Жамият тафтиш комиссияси аъзолигига навбатдаги 2015 йил якуни бўйича ўтказиладиган акциядорлар умумий йиғилишига кадар

1.

Жураева Насиба Мирвосидовна

«Энергосотиш» филиали

бош хисобчиси

2.

Каримова Альбина Маратовна

«Энергосотиш» филиали

етакчи мутахассис

3.

Узоков Байрамали Абдуллаевич

«Энергосотиш» филиали

етакчи мутахассис

9. Жамият бош директори И.Хакимов билан «Ижроия органи рахбарини ёллаш тўғрисида»ги меҳнат шартномаси 2016 йил 28 июндан 2016 йил якуни бўйича акциядорлар умумий йиғилиши ўтказиладиган санага қадар тузилсин.
10.1.2015 йил ва 2016 йил якуни бўйича Халқаро аудит стандартлари бўйича аудиторлик текширувидан ўтказиш учун МЧЖ шаклидаги «Audit professional praktik»А/Тни 20 000,0 минг сўмдан ҳар бир молия йили учун, 2016 йил якуни бўйича Аудиторлик фаолиятининг миллий стандартларига асосан аудиторлик текширувидан ўтказиш учун МЧЖ шаклидаги  «ТТТ Audit» А/Тни 22 000,0 минг сўм қилиб тасдиқлансин.
    11.1. Корпоратив бошқарув Кодекси тавсияларига риоя қилиш ва хабар бериш шаклини тасдиқлансин, Кодексга асосланган ҳолда «Ахборот сиёсати тўғрисида»ги Низом, «Ички назорат тўғрисида»ги Низом, «Дивиденд сиёсати тўғрисида»ги Низом, «Манфаатлар қарама-қаршилиги вақтида ҳаракат қилиш тўғрисида»ги янги Низомлар, шунингдек, «Ички аудит хизмати тўғрисида»ги Низом, «Ижроия органи тўғрисида»ги Низом, «Кузатув кенгаши тўғрисида» Низом, «Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида»ги Низомларга киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар тасдиқлансин.
   12.1. Жамиятнинг ташкилий тузилмаси (структураси)га киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар тасдиқлансин
    13.1. Жамият уставига киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар тасдиқлансин.

Йиғилиш кун тартибидаги барча масалалар бўйича қарорлар қабул қилинди.

Йиғилиш раиси:        ___________________         Х.А.Шамсиев

Йиғилиш котиби:     ___________________         Д.Рахимжанова

Мазкур баённома икки нусхада тузилган ва ҳар бири  17(ун етти) вароқдан иборат.

Баённома имзоланган сана
«___» июн 2016 йил.