Эълонлар ва янгиликлар

28.08.15

2015 йил 3 сентябр куни соат 11-00 да "Андижон худудий электр тармоклари корхонаси" АЖ нинг мажлислар залида жамият акциядорларнинг навбатдан ташкари умумий йигилиши булиб утади.

Йигилиш кун тартибига куйидаги масалалар киритилган:

КУН ТАРТИБИ:

1. "Андижон худудий электр тармоклари корхонаси" АЖ нинг 2014 йил якунлари буйича соф фойда таксимотини кайта куриб чикишю

2. Хукумат карорлари ижросини бажариш максадида жамият уставига узгартириш ва кушимчалар киритиш.

3. Хукумат карорлари ижросини бажариш максадида жамият меъерий хужжатларига (акциядорлар умумий йигилиши, кузатув кенгаши, ижроия органи, тафтиш комиссияси ва ички аудит хизмати тугрисидаги Низомлар) узгартириш ва кушимчалар киритиш.

4. Вазирлар Махкамасининг 2015 йил 28 июлдаги 207-сонли кароридан келиб чикадиган талабларини куриб чикиш.

5. Жамият устав капиталини кушимча акциялар жойлаштириш йули билан ошириш.

6. Акциялар чикарилуви тугрисидаги карорни тасдиклаш.

Руйхатга олиш вакти:10-00 дан 10-30 гача.