Маҳсулоти / Фаолияти

«Андижон худудий электр тармоқлари корхонаси» акциядорлик жамияти

 1. Жамият тижорат ташкилоти бўлиб, унинг асосий мақсади молиявий-хўжалик фаолиятидан фойда олишдир.
 2. Жамият асосий мақсадига эришиш учун фаолият ва хизмат кўрсатишнинг қуйидаги турларини амалга оширади:
 3. Жамият шартнома асосида электр энергияни «Ўзбекэнерго» АЖ белгилаган тартибда ва тасдиқлаган тарифлар бўйича сотиб олиш.
 4. Энергетика тизими диспетчери томонидан белгиланган хажмлар ва режимда 6-10-0,4кВ тармоклари буйича электр сотишни амалга ошириш;
 5. Электр таъминоти корхоналарига истеъмолчилар билан электр таъминоти шартномалари тузиш хукукини амалга ошириш учун белгиланган тартибда бош ишончнома беради;
 6. Истеъмолчиларга электр таъминоти шартномаси асосида электр энергиясини сотишни амалга оширади;
 7. Истеъмолчиларга электр энергиясини етказиб беришда хавфсизликни таъминлайди;
 8. Истеъмолчиларнинг электр курилмаларини жамият электр тармокларига улаш буйича техник шартларни ишлаб чикиш ва такдим этиш, уларга риоя килинишини назорат килиш;
 9. Корхона балансида булган электр тармоклари чегарасида электр энергиянинг тижорат хисобини олиб бориш ва уни электр энергияни автоматлаштирилган хисобини назорат килиш тизимини жорий этиш йуналишида такомиллаштиришни таъминлаш;
 10. Янги техникани, ишлаб чикариш жараёнларини автоматлаштириш ва замонавийлаштиришни жорий этиш;
 11. Узбекистон Республикаси конунчилигига мувофик ташки иктисодий фаолиятни амалга ошириш;
 12. шартномалар асосида халк истеъмол моллари, ишлаб чикариш техник махсулотлар, хом ашёлар, материаллар, ускуналар, кишлок хужалиги махсулотларини Узбекистон Республикаси ичида миллий ва Узбекистон Республикаси худудидан ташкари холатларда чет эл валюталарида узаро хисоб-китоб килиш, эркин нархларда олинадиган бошка махсулотларини сотиш, сотиб олиш;
 13. шартномалар асосида корхона балансида булмаган электр курилмаларини таъмирлаш, эксплуатация килишда хизмат курсатиш, созлаш, синаш ишларини амалга ошириш;
 14. тижорат ва тадбиркорлик фаолияти;
 15. улгуржи ва чакана савдо-сотик фаолиятини амалга ошириш;
 16. электр курилмалари ва халк истеъмоли молларини ишлаб чикариш;
 17. бошка корхоналар учун эксплуатация ходимларини тайёрлаш ва укитиш;
 18. уз дуконлар тармогини ташкил килиш;
 19. транспорт хизматларни курсатиш;
 20. кимматли когозлар билан иш олиб бориш;
 21. кимматли когозлар фаолияти билан боглик булган масалалар буйича ахборот таъминоти;
 22. жамият максадларига жавоб берувчи, конунчиликка зид келмайдиган, фаолиятнинг бошка турларини бажариш.